• OZNAM

     • Aktuálne informácie k návratu žiakov do škôl 2021

       

        

      Na základe informácií na webe MŠVVaŠ SR , podľa epidemiologickej situácie v našom regióne a pravidiel zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR, bude vyučovanie v týždni od 18.01.2021 do 24.01.2021 na prvom aj druhom stupni prebiehať dištančnou formou.

                V súvislosti s otvorením škôl podľa uvedených pravidiel sa predpokladá testovanie žiakov druhého stupňa   a jedného zákonného zástupcu žiaka.

      Odporúčaný termín testovania je 22. - 24. januára 2021.

        

       

       

      RNDr. Štefanko Ivan

        riaditeľ školy

     • OZNAM

     •  

      Návrat do škôl 2021

      Dňa 05.01.2021 bol na webe MŠVVaŠ SR zverejnený aktualizovaný manuál pre školy „Návrat do škôl 2021“. Školy budú pri otváraní tried a návrate k prezenčnej výučbe postupovať podľa epidemiologickej situácie vo svojom regióne.

      Pravidlá zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania podľa epidemiologickej situácie upravuje COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR.

      V súvislosti s otvorením škôl podľa uvedených pravidiel sa už v tomto roku očakáva od škôl prieskum záujmu o testovanie medzi rodičmi žiakov a nahlásenie počtu požadovaných testov tak, aby príslušné okresné úrady mohli zabezpečiť pre testovacie odberové miesta dostatok antigénových testov. Odporúčaný termín testovania je 22. - 24. januára 2021.

      Vážení rodičia.

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku v januári 2021 Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

      Dotazník zašlite obratom triednemu učiteľovi do 13.01.2021 do 18:00 hod.

      Ďakujeme.

      Dokumenty na stiahnutie:

      Dotazník pre žiaka :  Dotaznikovy_prieskum_ziaci_12.01.docx

      Dotazník pre učiteľa  Dotaznikovy_prieskum_ucitelia_aktual.docx

       

      Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať, preto sledujte náš web a Edupage.

      Odkazy:

      https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-zverejnuje-podmienky-bezpecneho-navratu-deti-do-skol/

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

     • OZNAM

     • PREVÁDZKA ŠKD

       

        Na základe prieskumu sa prevádzka ŠKD v čase od

      11.01. – 18.01.2021   neotvára

       

       

      Medzilaborce  07.01.2021

         RNDr. Štefanko Ivan

             riaditeľ školy

     • Príhovor riaditeľa školy

     • Milí žiaci, chlapci a dievčatá!

      Vážení rodičia a priatelia školy!

      Vážené kolegyne a kolegovia!

      Prihováram sa Vám v tomto predvianočnom čase, kedy sa v kruhu svojich rodín budeme zamýšľať nad tým čoho sme boli svedkom v tomto čudesnom kalendárnom roku. Viac ako inokedy myslievame na svojich blízkych, čas vianočný nás napĺňa radosťou, láskou a porozumením. Verím, že ináč to nebude ani tento rok napriek tomu, že situácia v ktorej sme sa všetci ocitli je celkom iná a neraz sa stretávame v našej spoločnosti s opačnými prejavmi. Teší ma, že väčšina našich rodičov, zamestnancov a žiakov vedia prejaviť spolupatričnosť s tými, ktorí to veľmi potrebujú. Za všetko dobro v nás iba jeden príklad za všetky. Nedávna akcia, do ktorej sme sa spoločne úspešne zapojili pod názvom „Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok“ je toho dôkazom.

      Ďakujem Vám všetkým za mimoriadne náročnú, zodpovednú a obetavú prácu. Rodičom a priateľom školy aj za trpezlivosť, priazeň a podporu. Vám žiaci ďakujem za snahu zvládať všetky školské úlohy najlepšie ako sa v týchto zložitých podmienkach dalo.

      To čo je najdôležitejšie nemusí byť pod vianočným stromčekom zabalené v nádhernom papieri s drahou cenovkou. To čo je dôležité je v srdci, v komunikácii, v úprimnom úsmeve, pohľade, pochopení. Najčastejším prianím tohoročných Vianoc bude celkom isto zdravie.  Chráňte zdravie svoje a svojich blízkych. Dúfam, že všetci si prajeme a chceme veriť tomu, že po prázdninách sa budeme môcť konečne stretnúť v škole. Správajme sa zodpovedne, nech sa toto naše prianie splní.

      Nech všetko dobro a čaro Vianoc tak skoro nevyprchá z nášho každodenného života a správania sa jeden k druhému. Nech duch Vianoc pretrvá čo najdlhšie. Prajem  Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a v novom roku 2021 veľa osobných aj pracovných úspechov.

                           RNDr. Štefanko Ivan

                          riaditeľ ZŠ

     • OZNAM

     • Návrat do škôl 2021


      Dňa 17.12.2020 bol na webe MŠVVaŠ SR zverejnený manuál pre školy „Návrat do škôl 2021“. Dokument slúži ako návod na spustenie prezenčného vzdelávania od 11. januára 2021 v bezpečnom režime pre všetkých žiakov aj pracovníkov škôl a školských zariadení.

      Školy budú pri otváraní tried a návrate k prezenčnej výučbe postupovať podľa epidemiologickej situácie vo svojom regióne.

      Pravidlá zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania podľa epidemiologickej situácie upravuje COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR.

      V súvislosti s otvorením škôl podľa uvedených pravidiel sa už v tomto roku očakáva od škôl prieskum záujmu o testovanie medzi rodičmi žiakov a nahlásenie počtu požadovaných testov tak, aby príslušné okresné úrady mohli zabezpečiť pre testovacie odberové miesta dostatok antigénových testov. Odporúčaný termín testovania je 7. až 9. januára 2021.

      Vážení rodičia.

      V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku v januári 2021 Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

      Dotazník zašlite obratom triednemu učiteľovi do 21.12.2020

      Ďakujeme.

      Dokumenty na stiahnutie:

      Dotaznikovy_prieskum_ziaci.docx

      ​​​​​​​Dotaznikovy_prieskum_ucitelia.docx


      Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať, preto sledujte náš web a Edupage.

      Odkazy:

      https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-zverejnuje-podmienky-bezpecneho-navratu-deti-do-skol/

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

     • OZNAM

     •  

       

      Zmena termínu jesenných prázdnin

       

      Na základe Rozhodnutia číslo: 2020/17949:1-A1810

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o

      výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

      neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

       

      Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v

      termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

       

      Medzilaborce 27.10.2020

       

      RNDr. Štefanko Ivan

      Riaditeľ školy

     • Pokyny k organizácií vyučovania od 26.10.2020

     • Pokyny k organizácií vyučovania od 26.10.2020

       

      1. Vyučovanie na 1.stupni prebieha prezenčne podľa rozvrhu hodín zo dňa  02.09.2020
      2. Vyučovanie na 2.stupni prebieha dištančne podľa rozvrhu hodín zo dňa 26.10.2020
      3. Predmety :  TEV, VYV, HUV, TECH, NAV  sa vyučujú v rozsahu 0,5 hod. týždenne ( 1 hod. každý druhý týždeň )
      4. Žiakom sa posielajú študijné materiály resp. online výučba v čase určenom rozvrhom hodín.
      5. Riadiť sa „Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách“ zo dňa 28.04.2020 
     • Športovali sme 

     • V piatok, 9.10.2020 si deti a vychovávateľky ŠKD na ulici Duchnovičova ,,objednali" slnečné počasie, aby si veselo zasúťažili v športových disciplínach. Zároveň medzi sebou privítali tohtoročných prvákov hlasitým skandovaním ,,vitajte prváci" a búrlivým potleskom. S úsmevom na tvárach sa deti snažili nohou v krabici dobehnúť k cieľu ako aj napodobňujúc sloní chobot a pridržiavaním loptičky pod bradou utekali k svojmu stanovisku. Povzbudzovanie ich nabádalo k rýchlosti. Zvládli aj hádzanie kruhov na terč, hokejkou zasa ,,naháňali loptičku" k miniatúrnej bránke a neodolali ani preskakovaniu lavičky. Spoločne si v kruhu zaspievali a zahrali spoločenské hry. Športové hry sa ukončili veľkou pochvalou a deti boli odmenené sladkou odmenou. 

      Bc. Ľubov Gubová

     • Jeseň 2020

     • Začiatok jesene tohto roku zavítal aj k nám do školských priestorov v ZŠ Duchnovičova Medzilaborce. Pestrá jeseň prišla aj vďaka kreativite rodičov, žiakov a učiteľov, ktorí sa zapojili a priniesli zo svojich záhrad úrodu. Výrobky z prírodného materiálu zo záhrad a lesa zaplnili vestibul školy a mnohým vyrazili dych svojou jedinečnosťou.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Oznam

     • Mesto Medzilaborce v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia č. 2020/12033:1-A2110 MŠVVaŠ SR  obnovuje s účinnosťou od 22.06.2020 školské vyučovanie pre žiakov šiesteho  až deviateho ročníka.

      Zároveň sa  obnovuje prevádzka školského klubu a prevádzka školského stravovania.

      Žiadame zákonných zástupcov žiakov nahlásiť záujem o návštevu školy triednemu učiteľovi do 17.06.2020

       

     • Oznam

     • Žiadame rodičov žiakov školy, aby vyplnili prihlášky žiakov na vyučovanie náboženskej výchovy, 2.cudzieho jazyka, školského klubu detí na školský rok 2020/2021 nasledovne   :

      • NAV – žiaci 1. - 8. ročníkov
      • 2 CUJ    len žiaci 6. ročníka
      • ŠKD – žiaci 1. – 3. ročníka


      Termín doručenia:  do 05.06.2020

      Spôsob doručenia:

      • Scan podpísanej prihlášky na email školy – zsduch@stonline.sk
      • Papierová forma – sekretariát školy resp. poštová schránka


      Medzilaborce  27.05.2020


      RNDr. Štefanko Ivan

          riaditeľ školy

      Na stiahnutie:


     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Mesto Medzilaborce v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia č. 2020/12033:1-A2110 MŠVVaŠ SR  obnovuje s účinnosťou od 01.06.2020 školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka.

      Zároveň sa  obnovuje prevádzka školského klubu a prevádzku školského stravovania.

      Krátke informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese:

      • Prevádzka bude od 7,30 do 15,30  pre 1.-4. ročník a od 7,30 do 11,35 pre 5. ročník
      • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7.30 do 8.00 hod

                                  Časový harmonogram príchodu žiakov do školy

                                           1.-2.roč.  -  07:30 – 07:40 hod.

                                           3.-4.roč.  – 07:40 – 07:50 hod.

                                               5.roč.  –  07:50 – 08:00 hod.

      • Zákonným zástupcom je vstup do budovy školy zakázaný
      • Prvý deň pri vstupe do budovy školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky
      • V prípade, že žiak bude chýbať tri dni v škole, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
      • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
      • Žiak si prinesie každý deň do školy dve rúška a dva balíky hygienických vreckoviek.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín:  1. – 5. ročník 4 hodiny do 11.35.
      • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch. V triede rúška nemusia nosiť.
      • Stravovanie žiakov:  11:30 – 12:10 hod.

                  4.- 5.roč.  od 11:30  do 11:45 hod.

                  1.– 3.roč.  od 11:45  do 12:10 hod.  

      • Odchod žiakov zo škol,  ktorí nenavštevujú ŠKD

                                                4.-5.roč.  -  od 11:45  do 12:00 hod.

                                                1.- 3.roč. -  od 12:10  do 12:20 hod.

      • ŠKD bude fungovať do 15:30 hod.
      • Odchod žiakov z ŠKD       

                                     3.-4.roč. -  od 15:00  do 15:15 hod.

                                     1.-2.roč -  od 15:15   do 15:30 hod.

      • Výber žiakov z ŠKD po telefonickej výzve vychovávateľke klubu. Rodičom je vstup budovy školy zakázaný.
      • Žiaci 1. – 5.ročníkov , ktorí nanavštevujú školu od 01.06.2020 sa budú naďalej vzdelávať online.
      • Ročníky 6.- 9. pokračujú v online vzdelávaní.
      • Žiaci 1. – 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.
     • Oznam

     • Mesto Medzilaborce v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia č. 2020/12033:1-A2110 MŠVVaŠ SR  obnovuje s účinnosťou od 01.06.2020 školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka.

      Zároveň sa  obnovuje prevádzka školského klubu a prevádzka školského stravovania.

      rozhodnutie a pokyny MU.zip

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
   • zsduch@gmail.com
   • 057 7321878
   • ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje